Casey Nordin
Phone: 602-882-0379
Email: caseynordin@yahoo.com

21113 N 79th Pl, Scottsdale AZ 85255, USA
Scottsdale AZ 85255
MLS No.: ARMLS 5876622
 
16457 N 103rd Pl, Scottsdale AZ 85255, USA
Scottsdale AZ 85255
 
18959 N 91st Way, Scottsdale AZ 85255, USA
Scottsdale AZ 85255
MLS No.: ARMLS 5143785
 
17749 N 93rd Way, Scottsdale AZ 85255, USA
Scottsdale AZ 85255
MLS No.: ARMLS 5049116
 
8136 E Maria Dr, Scottsdale AZ 85255, USA
Scottsdale AZ 85255